Stadgar

Ändamål

Charta 2008 vill försvara rättssäkerheten och allas likhet inför lagen, och verkar för bredast möjliga stöd för kravet att varken Säpo, våra domstolar eller andra myndigheter får kränka rättssäkerheten.

Verksamhet

Charta 2008 bygger på enskilt medlemskap och är öppen för alla som stödjer dessa stadgar. Gruppens uppgift är att genom opinionsbildning och kontakter med svenska och internationella organisationer, beslutsfattare, media och politiker, verka för största möjliga uppmärksamhet åt rättsövergrepp i terroristjakten. Den verkar genom möten, artiklar, brev, uppvaktningar, mediabevakning och andra aktiviteter.

Grundsatser

I "kriget mot terrorismen" sker rättsövergrepp dagligen. Svartlistning av organisationer och enskilda, samt gripanden, drabbar oskyldiga. Flera uppmärksammade fall har redan förekommit även i Sverige och där svenska medborgare och flyktingar har drabbats. Charta 2008 arbetar för att ingen svensk medborgare eller person med anknytning till Sverige skall gripas godtyckligt och hållas frihetsberövad på lösa grunder och utan en rättvis rättegång. Charta 2008 vill verka för att Guantánamolägret stängs och Guantánamosystemet upphör. Charta 2008 är politiskt och religiöst obunden. Vi tar bestämt avstånd från terror och våld mot oskyldiga civila som lösning på politiska konflikter. Detta gäller oavsett om övergreppen utförs av terroristnätverk eller stater. Terror får aldrig bemötas med terror. Kravet på rättssäkerhet och en lagenlig behandling måste gälla alla, oavsett religion, etnisk tillhörighet, ursprungsland eller politisk tillhörighet, vad de misstänks för och var de hålls fängslade. Charta 2008 tar inte ställning i skuldfrågan som gäller terroristmisstänkta fångar. Sverige ska i sin behandling av terrormisstänkta, följa svensk lag och rättspraxis. Stöd till motståndskamp mot utländsk ockupation ska inte kallas terrorism och är inget som svensk säkerhetspolis behöver ta ställning till. De ska inte heller gå främmande makts ärenden.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där väljs styrelse för ett år.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst sju personer. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om minst tre personer, att mellan styrelsemötena sköta det löpande arbetet.

Upplösning

På årsmötet och ett efterföljande medlemsmöte kan en 2/3-dels majoritet besluta att föreningen ska upplösas.