KU ej enigt om utvisningen av Jabri

Reservation av Marianne Berg (v)

10. Regeringens agerande i ett ärende om avvisning av en marockansk medborgare (avsnitt 4.2) av Marianne Berg (v).

Sverige har förbundit sig att inte avvisa någon till ett annat land, i vilket det finns grundad anledning att tro att han eller hon skulle vara i fara att utsättas för tortyr.

Den grundläggande frågan i ärendet är huruvida regeringen har levt upp till sina åligganden enligt de internationella konventioner mot tortyr som Sverige har ratificerat och om det har funnits skälig anledning att anta att Jabri skulle riskera att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling vid en avvisning till Marocko.

Migrationsverket fann mot bakgrund av de nya uppgifter som Säpo lämnat till regeringen i juni 2007 – om att det fanns anledning att tro att de marockanska myndigheterna visste vem Jabri var och vilka han umgicks med – att det fanns skälig anledning att anta att han riskerade att utsättas för tortyr vid ett återsändande till Marocko.

Regeringen borde med hänsyn till de nya uppgifterna ha insett att Jabri riskerade att utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling om han avvisades till Marocko.

RESERVATIONER 2008/09:KU20


315